• 1

 • 2

 • 3

 • 4

سئوالات كمكي مربوط به پناهندگي در كشور آلمان

فورم براي حقوق بشر و بردباري

 

www.fftum.eu

 

حق پناهندگي حقي است كه قانون اساسي آلمان براي كليه شهروندان همه كشورها برسميت مي شناسد.  كيس پناهندگي بايد واقعيتي را بيان كند كه اثبات دليل پناهندگي متقاضي باشد

 

در مجموع 5 دليل براي دريافت امكان پناهندگي وجود دارد:

1.كسي كه با دولت اختلاف داشته باشد و جانش در خطر باشد يا تهديد شود

2.ادم متعلق به يك سازمان و گروهي باشد كه با دولت حاكم در تضاد باشد و  بخاطر عضويت و يا هواداري از آن حزب ،سازمان و گروه تحت فشار و اذيت و آزار باشد.

3.متعلق به يك مذهب و يا  عقيده يي باشد كه آن در كشور مورد اذيت و آزار باشد

 1. اگر انسان دو جنسيتي باشد و گرايش با جنس مخالف داشته باشد.
 2. در كشورش جنگ باشد و امكان بازگشت نداشته باشد( پناهندگي موقت)

سئوالات

در واقع يك سئوال اصلي وجود دارد؟ چرا اگر شما به كشورتان باز گرديد جانتان در خطر است؟

ليست سئوالات

 1. در كجا بدنيا آمديد؟
 2. مقدار تحصيلات؟
 3. وضعيت عمومي زندگيتان در كشورتان؟
 4. از چه زماني احساس كرديد كه جانيان در خطر است؟
 5. آيا متعلق به يك حزب و سازمان هستيد؟
 6. آيا هوادار يك حزب و سازمان هستيد؟
 7. آيا در خانواده شما كسي بوده كه بعلت سياسي و اختلاف با دولت زندان باشد و يا جانش را از دست داده باشد
 8. آيا شما با ارگانهاي سركوب گر در كشورتان مشكل داشتيد ؟ چرا؟
 9. آيا تابحال خودتان دستگير شده ايد؟ كي و چرا؟
 10. آيا اسم شما براي ارگانهاي امنيتي كشورتان شناخته شده است؟
 11. آيا تابحال شما كار سياسي و اجتماعي كه ضد دولت كشورتان باشد كرده ايد؟ كي و چرا
 12. آيا در تظاهرات و اعتراضهاي مردمي شركت داشتيد؟
 13. در قيام سال 2009 شما چه كار مي كرديد؟
 14. در اعتراضات ابان 1398 چه كار مي كرديد؟
 15. آيا اعضاي خانواده شما با دولت كشورتان اختلاف داشته اند و دستگير شده اند؟
 16. آيا شما دوستي داريد كه دستگير شده باشد؟ رابطه تان چه بوده است؟
 17. چه اختلافي شما با دولت حاكم در كشورتان داريد؟
 18. آيا جان شما توسط كسي در كشورتان در خطر است و چرا؟
 19. چرا مي خواهيد در آلمان پناهنده شويد؟
 20. برنامه شما براي زندگي در آلمان چيست؟