• 1

  • 2

  • 3

  • 4

در مورد ما
فوروم براي بردباري و حقوق بشر. انجمن ثبت شده .
جامعه ما تشكيل شده از  وابستگيهاي مختلف اخلاقي. فرهنگي  و همچنين تعلق مذهبي.  اين چند وجهي  بودن يك پتانسيلي را به‌وجود مي‌آورد كه تنها  از طريق  شركت فعال در آن امكان  يك زندگي جمعي صلح‌آميز وجود دارد.
  روزانه انسانها در پي ساختن پلهايي بسوي هم در جهت با هم و در كنار هم  زندگي كردن هستند. اين  چالشهاي بزرگي به همراه خود دارد. ما نمي‌توانيم  فقط نظاره‌گر در حاشيه باشيم.
فوروم براي بردباري و حقوق بشر يك تصميم جمعي انسانهايست كه بطور فعال در جامعه نقش دارند.  ما انسانهايي  با احساس مسئوليت هستيم كه:  
عليه نقض حقوق بشر و تروريسم به‌نام مذهب
عليه نژاد پرستي در تمامي اشكال خود
براي گفتگوي آزادانه جعمي
براي حفاظت و رعايت حقوق‌بشر
براي مبارزه  عليه بنيادگرايي
و  براي در كنار و با هم  زيستن مسالمت آميز در آلمان و اروپا   تلاش مي‌كنيم
تمامي اينها امكان پذير است اگر ما  به سادگي  به حقوق طبيعي همه انسانها توجه كنيم و با احترام با آنها رفتار نماييم.
ما اين انجمن را تاسيس كرديم كه برخيزيم و نشان دهيم كه ما با  كمك هم به طور جمعي  به اين اهداف مشترك دست پيد ا خواهيم كرد. ما از همه انسانها تقاضا داريم  كه در انجام اين وظيفه به ما كمك كنند. لطفا از كارمان حمايت كرده و عضو اين انجمن شويد.
حميد مصدق شاعر بزرگ ايراني سالها پيش نوشت
اگر من بنشينم
اگر  او بنشيني
چه كسي  بر مي خيزد؟
چه كسي با دشمن آزادي  نبرد مي كند؟
اگر من بر خيزم
اگر تو برخيزي
همه بر مي خيزند
اگر تو نشسته بماني
اگر من نشسته بمانم
همه  نشسته خواهند ماند
بله
من  اين جملات با اعتقاد كامل مي‌نويسم  چرا كه خود  نيز به عنوان يك هنرمند و  فعال حقوق بشر  قرباني بنيادگرايي محسوب مي شوم و مي دانم  اين جملات چه معني دارند.  ما به شما  نياز داريم كه شعله آزادي و حقوق بشر را در فضاي تيره  روشن  نگه داشته و  اميد داشتن  را  اشاعه دهيم.
ما موفق مي شويم! به اين ايمان داشته باشيد!  انسانها  توان آنرا دارند!
محمد مشيري
شاعر. نويسنده. خبرنگار و فعال حقوق بشر
3 نوامبر 2014